Naam, RSIN, contactgegevens
Stichting Evi, RSIN: 8549.97.695
Richard en Marion Pouwel
Telgenkamp 2
7597 KK  SAASVELD
T. 074-3494900
E. info@stichtingevi.nl

Het bankrekeningnummer voor Stichting Evi: NL67ABNA0494819537

Doelstelling
Stichting Evi stelt zich ten doel het (financieel) ondersteunen van ouders met zieke kinderen, teneinde deze ouders in de gelegenheid te stellen hun aandacht te kunnen besteden aan hun zieke kind, alsmede het bevorderen van zo optimaal mogelijke omstandigheden voor het zieke kind, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit:

  • De heer R.F.T. Pouwel (voorzitter);
  • Mevrouw M.S. Pouwel-oude Booijink (secretaris);
  • Mevrouw W.C.M. Annink (penningmeester).

Beloningsbeleid
De bestuurders van Stichting Evi ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting Evi heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag
De activiteiten van Stichting Evi volgen z.s.m. en worden gepubliceerd via deze website

Verkorte staat van baten en laste over 2012; (voorgenomen) bestedingen[1]
Ontvangen donaties
Ontvangsten uit nalatenschappen
Baten
Beheerkosten
Fondsverwervingskosten
Doeluitgaven                                    
Resultaat

De daadwerkelijke bestedingen en doeluitgaven in 2015 worden t.z.t. gepubliceerd op deze website.

Verkort beleidsplan

Het beleid van Stichting Evi is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling. met name door het organiseren van activiteiten en finaniële ondersteuning van ouders met zieke kinderen. Stichting Evi heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

Bovenstaande tekst is afgesloten op 1 februari 2015 en is gebaseerd op onze interpretatie van de thans geldende Nederlandse wetgeving en de huidige stand van de jurisprudentie.
[1] Daarnaast dienen fondsverwervende instellingen ook een balans en een toelichting op de balans en de staat van baten en lasten te publiceren.