Hoofdlijnen beleidsplan:

Stichting Evi organiseert activiteiten om geld in te zamelen ten behoeve van de doelstellingen. Het beleid is erop gericht dat er geen kosten worden gemaakt en diensten in natura worden verleend door sponsoren.

Het doel van de stichting is het ( financieel ) ondersteunen van ouders met zieke kinderen. En daarmee deze ouders in de gelegenheid te stellen hun aandacht te besteden aan hun zieke kind, alsmede het bevorderen van zo optimaal mogelijke omstandigheden, alles in de ruimste zin des woords. De voorwaarden voor het aanvragen van financiële ondersteuning zijn hier te vinden.

De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk. De instelling laat de met activiteiten behaalde opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling.

Het eventuele batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemene nut beoogt en die een soortelijke doelstelling heeft.

De instelling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling  van de stichting.